Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a 8K az Életminőség Fejlesztéséért Alapítvány, a továbbiakban, mint Szolgáltató által nyújtott, Mns egyéb oktatási tevékenységek keretében tartott foglalkozások (továbbiakban: Foglalkozás) általános szerződési feltételeit.

 

Kérjük, olvassa el alaposan Általános Szerződési Feltételeinket, hiszen rendelése leadásával elfogadja a jelen dokumentumban leírtakat!

Amennyiben szolgáltatásainkkal vagy az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos kérdése van, az alábbi elérhetőségeken keresztül veheti fel velünk a kapcsolatot:

 

Az Eladó adatai:

 • Cégnév: 8K Alapítvány
 • Székhely: 1073 Budapest, Erzsébet körút 54. I/2.
 • Postacím: 1073 Budapest, Erzsébet körút 54. I/2.
 • Adószám: 19287207-1-42
 • Bankszámlaszám: MagNet Bank 16200247-10013584
 • Cégjegyzékszám: 01-01-0013002
 • Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Fővárosi Törvényszék
 • Képviselő neve: Kőrös Judit
 • Weboldal cím: https://korutinapkozi.hu/
 • E-mail cím: info@korutinapkozi.hu
 • Mobilszám: +36302600474

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

 • Cégnév: NetMasters
 • Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi S. u. 5.
 • Weboldal: www.netmasters.hu

 

Fogalmak:

Felek: Szolgáltató és Ügyfél együttesen
Ügyfél: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy
Fogyasztói Szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Ügyfélnekminősül
Jótállás: a Fogyasztói Szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul
Szerződés: Szolgáltató és Ügyfél között a weboldal és e-mail felhasználásával történő szolgáltatói szerződés megkötése
Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre
Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon
Szolgáltatás: a weboldalunk szolgáltatásai között lévő Foglalkozások a Szerződés tárgyát képező tevékenység
Weboldal: weboldalunk, a https://korutinapkozi.hu/,  amelyen keresztül a szerződéskötés megvalósul

 

Vonatkozó jogszabályok:

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

 

ÁSZF hatálya és elfogadása:

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát az Általános Szerződési Feltételek is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk a Fogyasztót és az Eladót megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön rendelése leadásával elfogadja cégünk Általános Szerződési Feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

 

Szerződés nyelve és formája:

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés a megrendelés leadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával.

 

Szerződés tartalma:

 

 • Szolgáltató a https://korutinapkozi.hu weboldalán tájékoztatja az Ügyfeleket a Szolgáltatásokról, feltüntetve azok igénybevételének lényeges információit, bruttó árait, esetleges további költségeit.
 • Szolgáltató a https://korutinapkozi.hu weboldalán található információk – Foglalkozások, árak, leírások – tájékoztató jellegűek. Szolgáltató a változtatás jogát fenntartja, arról a ügyfeleket a változás előtt a weboldalán tájékoztatja.
 • A jelen szerződésben “Ügyfél”- ként nevesítjük a Szolgáltatást igénybe vevő, illetve az őt képviselő törvényes képviselőt.
 • A weboldalon meghirdetett Foglalkozásokon korlátozott számban vehetnek részt az ott meghatározott korú gyermekek.
 • Szolgáltató minden esetben megjelöli azt a minimális létszámot, amely szám elérése esetén indítja a Foglalkozást.
 • A meghirdetett Foglalkozásokra kiskorúak nevében csak törvényes képviselőjük jelentkezhet a Szolgáltató számára elküldött jelentkezési lap kitöltésével. Szolgáltató a jelentkezést minden esetben 24 órán belül visszaigazolja.
 • Az Ügyfél, mint törvényes képviselő vállalja, hogy amennyiben szükséges, másik törvényes képviselő tájékoztatása mellett veszi igénybe bármelyik Szolgáltatást.
 • A megfelelő számú jelentkezést követően, Szolgáltató megküldi az előlegről szóló díjbekérőt, melyet az azon feltüntetett fizetési határidőig szükséges kielégíteni átutalással vagy személyesen készpénzben Szolgáltató által a díjbekérőn feltüntetett bankszámlaszámra. Amennyiben az előleg megfizetésére a megadott határidőig nem kerül sor, a jelentkezés törlődik, Szolgáltató jogosult az esetlegesen várólistán lévő Ügyféllel betölteni a felszabadult helyet. Tekintettel arra, hogy az előleg be nem fizetésével a helyfoglalás automatikusan megszűnik, arról Szolgáltató nem köteles az Ügyfelet értesíteni.
 • A Foglalkozás kezdeti időpontját megelőző legalább 10 napon belül megküldi a fennmaradó összegre vonatkozó díjbekérőt, melyet az azon feltüntetett határidőig kell átutalással vagy személyesen készpénzben kiegyenlíteni.
 • Amennyiben a fenti időpontig, de legkésőbb a Foglalkozás megkezdéséig a fennmaradó összeg kiegyenlítése nem történik meg, illetve nem történik elállás a Kormányrendeletben foglaltak szerint, a Jelentkező elveszti helyét. A már megfizetett előleget – bánatpénz jogcímén – Szolgálató nem köteles visszafizetni Ügyfél részére.

 

Fizetési módok

A szolgáltatási díj kiegyenlítéséhez az alábbi fizetési módok közül lehet választani:

 • Készpénzes fizetés, a helyszínen (1073 Budapest, Erzsébet körút 54. I/2.) előre egyeztetett időpontban.
 • Banki átutalás, 8K Alapítvány MagNet Bank-nál vezetett 16200247-10013584 számú bankszámlaszámra.

Szolgáltató minden pénzügyi teljesítést követő legfeljebb 48 órán belül kiállítja és elektronikus úton megküldi a számlát Ügyfél részére. Személyes befizetés esetén Szolgáltató helyben kiállítja a pénzügyi bizonylatot.
A szerződés a teljes részvételi díj megfizetésével jön létre.
Amennyiben bármely Foglalkozás az alábbi esetekben elmarad, a befizetett összegek visszafizetésre kerülnek:

 • az adott Programot vis maior miatt nem lehet személyes jelenlét megtartani – kivéve, ha az on-line megtartható;
 • amennyiben az Szolgáltatónak felróható okból marad el valamely Foglalkozás, és a következő, 12 hónapon belül felajánlott időpont nem felel meg Ügyfélnek.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Foglalkozáson résztvevő olyan magatartást tanúsít, mely lehetetlenné teszi a további jelenlétet, a megállapodás Szolgáltató részéről felmondásra kerülhet – a részvételi díj visszafizetésének kötelezettsége nélkül. Ezen esetben Ügyfél nem élhet a Kormányrendelet szerinti elállási jogával.

Személyes adatok kezelése
A Szolgáltatónál történő személyes adatok kezeléséről a https://korutinapkozi.hu/ honlapcímen, illetve a székhelyén kinyomtatott Adatkezelési tájékoztatóból tájékozódhatnak. Az Adatkezelési tájékoztató jelen ÁSZF mellékletét képezi.
Harmadik fél, azaz Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban lévő szakemberek részére Szolgáltató kizárólag a szerződés teljesítése céljából és szükséges mértékben adja át az érintettek személyes adatait. Ilyen esetben a szakemberek adatfeldolgozókként kötelesek Szolgáltató, mint adatkezelő, érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozó utasításait betartani.

 

Árak:

Az árak forintban értendők. Áraink bruttó árak, melyek az ÁFÁ-t tartalmazzák. Fenntartjuk az árváltoztatás jogát.

 

Elállás jog, szerződés megszűnése

 1. 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet (továbbiakban: „Kormányrendelet”) hatálya alá tartozik, vonatkozik rá a szerződéskötést követő 14 napon belüli elállási jog.
  Amennyiben az Ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű, a Kormányrendeletre vonatkozó hivatkozást tartalmazó nyilatkozatát köteles eljuttatni az info@korutinapkozi.hu e-mail címre. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát.
  Szolgáltató – az ügyfél elállási jogának határidőben, illetve a szolgáltatás megkezdése előtti gyakorlása esetén – a teljes díjat visszautalja ügyfél bankszámlaszámára vagy készpénzben fizeti vissza.
 2. Ügyfél jogosult lemondani a jelentkezést, azaz elállni a szerződéstől a Foglalkozás megkezdése előtt. Amennyiben a lemondásra a Foglalkozás kezdeti időpontja előtt legalább 10 nappal kerül sor, Szolgáltató „bánatpénz” jogcímen 7.000 (hétezer) Ft, amennyiben 10 napon belül kerül sor a lemondásra, 10.000 (tízezer) forint visszatartására jogosult.
 3. Amennyiben az Ügyfél indokoltan (pl. megbetegedés) a Foglalkozás megkezdését követően mondja fel a szerződést, a befizetett díj időarányos részét (a meg nem kezdett napokat, órákat) Szolgáltató visszatéríti a befizetéssel azonos módon.


Felelősség
Szolgáltató kizár minden felelősséget az olyan helyzetekre, melyek az Ügyfél magatartása, a Házirend be nem tartása, az alapvető viselkedési normák figyelmen kívül hagyása miatt következik esetlegesen be.
A fenti esetekben, illetve amennyiben az Ügyfél veszélyezteti a saját és a többi Ügyfél egészségét és testi vagy lelki épségét, jogosult az Ügyfelet külön helyezni azzal, hogy haladéktalanul értesíti az Ügyfél törvényes képviselőjét a történtekről, kérve, hogy az Ügyfél hagyja el a Foglalkozást a törvényes képviselővel vagy annak meghatalmazottjával.

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A Fogyasztó a terméket, illetőleg tevékenységünket illető kifogásait a következő elérhetőségeinken keresztül juttathatja el hozzánk:

 • Postai cím: 1073 Budapest, Erzsébet körút 54. I/2.
 • E-mail cím: info@korutinapkozi.hu 
 • Telefonszám: +36302600474

A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben szóban is közölheti panaszát. A panasz vonatkozhat az Eladó részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

A szóbeli panaszt cégünk haladéktalanul kivizsgálja és a lehetőségeknek megfelelően megoldja. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek másolati példányát eljuttatjuk a Fogyasztó részére. Az írásbeli panaszt cégünk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
 • Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
 • Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
 • Az Eladó nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
 • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
 • A panasz egyedi azonosítószámát

 

Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

 

Az Eladó a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint az Eladó Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.

Abban az esetben, ha az Eladó és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:

 

Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:

A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

 

Bírósági eljárás:

A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

Békéltető Testületi eljárás:

Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A Békéltető Testületi eljárásban az Eladót együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján az Eladó köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Ha az Eladó székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, az Eladó együttműködési kötelezettsége a fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben az Eladó a fenti együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.

A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • A Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
 • A fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
 • A Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
 • A Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
 • A Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
 • A Testület döntésére irányuló indítványt
 • A Fogyasztó aláírását
 • Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy annak másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó.

Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.

További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

 

A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

 • 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
 • (72) 507-154
 • bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

 • 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
 • (76) 501-525, (76) 501-500
 • bkmkik@mail.datanet.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

 • 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
 • (66) 324-976, 446-354, 451-775
 • bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

 • 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
 • (46) 501-091, 501-870
 • kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

 • 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 • (1) 488-2131
 • (1) 488-2186
 • bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

 • 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
 • (62) 486-987
 • E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

 • 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
 • (22) 510-310
 • fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

 • 9021 Győr, Szent István út 10/a.
 • (96) 520-217
 • bekelteto@gymskik.hu 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

 • 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
 • (52) 500-749
 • info@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

 • 3300 Eger, Faiskola út 15.
 • (36) 416-660/105
 • hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

 • 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
 • (56) 510-610
 • kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

 • 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
 • (34) 513-010
 • kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

 • 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
 • (32) 520-860
 • nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

 • 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
 • (1)-474-7921

Somogy Megyei Békéltető Testület

 • 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
 • (82) 501-000
 • skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

 • 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
 • (42) 311-544, (42) 420-180
 • endrediemese@invest.hu 

Tolna Megyei Békéltető Testület

 • 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
 • (74) 411-661
 • kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

 • 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
 • (94) 312-356
 • vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

 • 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
 • (88) 429-008
 • vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

 • 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
 • (92) 550-514
 • zmkik@zmkik.hu

 

Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.

Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.

Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.

Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Szerzői jogok:

Jelen weboldal tartalma szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

 

Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:

Abban az esetben, ha az Általános Szerződési Feltételek egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2022.08.30.